این صفحه شامل ویدیوهایی با عنوان‌های دستور، داب، الفبا، ایران‌نگاه و سخنرانی‌های تاریخی می شود.
ویدیوهای دستور قصد دارد شما را با نکات دستوریِ مربوط به زبان فارسی آشنا کند. هر درس از ویدیوهای دستور به نحوی ساخته شده است که با دنبال کردن آن می توانید به سادگی جملاتِ فارسی بسازید.
هدف اصلی ویدیوهای داب علاوه بر تقویتِ مهارت شنیداری شما، تقویتِ روان صحبت کردن شما است. هر ویدیو یکی از سریال ها یا فیلم های ایرانی را معرفی می کند و شامل چهار بخش است. بخش اول کمتر از یک دقیقه از ویدیو را می بینید. در بخش دوم همان بخش را با زیرنویس می بینید. در بخش سوم با واژه های آن آشنا می شوید. در بخش چهارم بعد از تمرین باید بتوانید به جای شخصیت های اصلی حرف بزنید.
هدف بخش ایران نگاه آشنا ساختنِ شما با فضای عمومی، طبیعت و فرهنگ ایران و همچنین تقویت مهارت خواندن شما است. در اینجا شما چیزی جز صداهای طبیعی و محیط نمی شنوید. تنها توضیحات مربوط به هر مکان را به شکل زیر نویس به سه خط فارسی، تلفظ و انگلیسی می بینید.
هدف سخنرانی های تاریخی علاوه بر تقویت مهارت شنیداری، آشناسازی شما با تاریخ معاصر ایران و اتفاقات منتهی به انقلاب ایران و پس از آن است. با شخصیت های تاریخی ایرانی آشنا می شوید و صدای آن ها را می شنوید.

This page contains videos in five subcategories: Grammar, Dub, Alphabet, Iranview and historical speeches.
Videos on Grammar aim to introduce practical grammar points in Persian. Each lesson is made so that you would be able to create Persian sentences by following them
In addition to improving your listening skills, the main purpose of Dub videos is to improve your speaking fluency. Each video introduces one of the Iranian series or movies and consists of four parts. You watch a less than a minute of video. For the second time, you watch it with subtitles. Then, you learn the vocabulary. And finally, you should be able to speak instead of the main characters.
The purpose of Iranview videos is to familiarize you with the general atmosphere, nature, and culture of Iran and Iranians, as well as to strengthen your reading skills. Here you hear nothing but natural sounds. You can only see the description of each place in Persian, pronunciation, and English subtitles.
In addition to strengthening your listening skills, the purpose of Historical speeches is to introduce you to the contemporary history of Iran and the events leading up to the Iranian revolution. You will get to know Iranian historical figures and hear their voices.